Full Text Documents

Search


Table of Contents
Intelligent Information Processing VII
Zhongzhi Shi, ZhaohuiWu, David Leake, Uli Sattler (Eds.)
Front Matter

Machine Learning


Semi-paired Probabilistic Canonical Correlation Analysis
Bo Zhang, Jie Hao, Gang Ma, Jinpeng Yue, Zhongzhi Shi
1-10
Using Bat Algorithm with Levy Walk to Solve Directing Orbits of Chaotic Systems
Xingjuan Cai, Lei Wang, Zhihua Cui, Qi Kang
11-19
Complex Proteomes Analysis Using Label-Free Mass Spectrometry-Based Quantitative Approach Coupled with Biomedical Knowledge
Chao Pan, Wenxian Peng, Huilong Duan, Ning Deng
20-28

Data Mining


Online Migration Solver Based on Instructions Statistics
Yuanren Song, Zhijun Li
29-37
Improved Hierarchical K-means Clustering Algorithm without Iteration Based on Distance Measurement
Wenhua Liu, Yongquan Liang, Jiancong Fan, Zheng Feng, Yuhao Cai
38-46
An Optimized Tag Recommender Algorithm in Folksonomy
Jie Chen, Baohua Qiang, Yaoguang Wang, Peng Wang, Jun Huang
47-56

Web Mining


Extracting Part-Whole Relations from Online Encyclopedia
Fei Xia, Cungen Cao
57-66
Topic Detection and Evolution Analysis on Microblog
Guoyong Cai, Libin Peng, Yong Wang
67-77
A DBN-Based Classifying Approach to Discover the Internet Water Army
Weiqiang Sun, Weizhong Zhao, Wenjia Niu, Liang Chang
78-89
An Efficient Microblog Hot Topic Detection Algorithm Based on Two Stage Clustering
Yuexin Sun, Huifang Ma, Meihuizi Jia, Wang Peiqing
90-95
Collecting Valuable Information from Fast Text Streams
Baoyuan Qi, Gang Ma, Zhongzhi Shi, Wei Wang
96-105

Multi-agent Systems


An AUML State Machine Based Method for Multi-agent Systems Model Checking
Dapeng Zhang, Xiang Ji, Xinsheng Wang
106-112
Adaptive Mechanism Based on Shared Learning in Multi-agent System
Qingshan Li, Hua Chu, Liang Diao, Lu Wang
113-121
An Agent-Based Autonomous Management Approach to Dynamic Services
Fu Hou, Xinjun Mao, Junwen Yin, Wei Wu
122-132
Research and Application Analysis of Feature Binding Mechanism
Youzhen Han, Shifei Ding
133-140

Automatic Reasoning


The Correspondence between Propositional Modal Logic with Axiom □φ↔◊φ◻φ↔◊φ and the Propositional Logic
Meiying Sun, Shaobo Deng, Yuefei Sui
141-151
A Sound and Complete Axiomatic System for Modality □ϕ≡□1ϕ∧□2ϕ
Shaobo Deng, Meiying Sun, Cungen Cao, Yuefei Sui
152-160
Verification of Branch-Time Property Based on Dynamic Description Logic
Yaoguang Wang, Liang Chang, Fengying Li, Tianlong Gu
161-170
Dynamic Description Logic Based on DL-Lite
Na Zhang, Liang Chang, Zhoubo Xu, Tianlong Gu
171-177
Formalizing the Matrix Inversion Based on the Adjugate Matrix in HOL4
Liming Li, Zhiping Shi, Yong Guan, Jie Zhang, Hongxing Wei
178-186

Decision Algorithms


A Heuristic Approach to Acquisition of Minimum Decision Rule Sets in Decision Systems
Zuqiang Meng, Liang Jiang, Hongyan Chang, Yuansheng Zhang
187-196
Cooperative Decision Algorithm for Time Critical Assignment without Explicit Communication
Yulin Zhang, Yang Xu, Haixiao Hu
197-206
Using PDDL to Solve Vehicle Routing Problems
Wenjun Cheng, Yuhui Gao
207-215
Automated Localization and Accurate Segmentation of Optic Disc Based on Intensity within a Minimum E Automated Localization and Accurate Segmentation of Optic Disc Based on Intensity within a Minimum Enclosing Circle
Ping Jiang, Quansheng Dou
216-220

Multimedia


An Optimization Scheme for SVAC Audio Encoder
Ruo Shu, Shibao Li, Xin Pan
221-229
A Traffic Camera Calibration Method Based on Multi-rectangle
Liying Lu, Xiaobo Lu, Saiping Ji, Chen Tong
230-238
A Multi-instance Multi-label Learning Framework of Image Retrieval
Chaojun Wang, Zhixin Li, Canlong Zhang
239-248
The Retrieval of Shoeprint Images Based on the Integral Histogram of the Gabor Transform Domain
Xiangyang Li, Minhua Wu, Zhiping Shi
249-258
Scene Classification Using Spatial and Color Features
Peilong Zeng, Zhixin Li, Canlong Zhang
259-268

Pattern Recognition


Multipath Convolutional-Recursive Neural Networks for Object Recognition
Xiangyang Li, Shuqiang Jiang, Xinhang Song, Luis Herranz, Zhiping Shi
269-277
Identification of Co-regulated Gene Network by Using Path Consistency Algorithm Based on Gene Ontolo Identification of Co-regulated Gene Network by Using Path Consistency Algorithm Based on Gene Ontology
Hanshi Wang, Chenxiao Wang, Lizhen Liu, Chao Du, Jingli Lu
278-283

Information Security


Case Retrieval for Network Security Emergency Response Based on Description Logic
Fei Jiang, Tianlong Gu, Liang Chang, Zhoubo Xu
284-293
On the Prevention of Invalid Route Injection Attack
Meng Li, Quanliang Jing, Zhongjiang Yao, Jingang Liu
294-302
A Formal Model for Attack Mutation Using Dynamic Description Logics
Zhuxiao Wang, Jing Guo, Jin Shi, Hui He, Ying Zhang, Hui Peng, Guanhua Tian
303-311
Efficient Integrity Protection for P2P Streaming
Lingli Deng, Ziyao Xu, Wei Chen, Lu Lu, Xiaodong Duan
312-321

 

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/