Full Text Documents

Search


 
Table of Contents
Network and Parallel Computing
Marc Snir, Hai Jin, Hironori Kasahara, Mateo Valero, Feng Zhang, Jidong Zhai
Front Matter
CNLoc: Channel State Information Assisted Indoor WLAN Localization Using Nomadic Access Points
Jiang Xiao, Huichuwu Li, He Li, Hai Jin
1-12
ALOR: Adaptive Layout Optimization of Raft Groups for Heterogeneous Distributed Key-Value Stores
Yangyang Wang, Yunpeng Chai, Xin Wang
13-26
STrieGD: A Sampling Trie Indexed Compression Algorithm for Large-Scale Gene Data
Yanzhen Gao, Xiaozhen Bao, Jing Xing, Zheng Wei, Jie Ma, Peiheng Zhang
27-38
On Retargeting the AI Programming Framework to New Hardwares
Jiacheng Zhao, Yisong Chang, Denghui Li, Chunwei Xia, Huimin Cui, Ke Zhang, Xiaobing Feng
39-51
An Efficient Method for Determining Full Point-to-Point Latency of Arbitrary Indirect HPC Networks
Chengchun Liu, Zhang Yang, Limin Xiao, Baicheng Yan, Zhihao Wang, Hongyun Tian
52-63
KT-Store: A Key-Order and Write-Order Hybrid Key-Value Store with High Write and Range-Query Performance
Haobo Wang, Yinliang Yue, Shuibing He, Weiping Wang
64-76
GRAM: A GPU-Based Property Graph Traversal and Query for HPC Rich Metadata Management
Wenke Li, Xuanhua Shi, Hong Huang, Peng Zhao, Hai Jin, Dong Dai, Yong Chen
77-89
GPU-Accelerated Clique Tree Propagation for Pouch Latent Tree Models
Leonard Poon
90-102
HPC-SFI: System-Level Fault Injection for High Performance Computing Systems
Yanqi Wang, Qi Zhang, Yi Liu, Depei Qian
103-113
Data Fine-Pruning: A Simple Way to Accelerate Neural Network Training
Junyu Li, Ligang He, Shenyuan Ren, Rui Mao
114-125
Balancing the QOS and Security in Dijkstra Algorithm by SDN Technology
Jinjing Zhao, Ling Pang, Xiaohui Kuang, Rong Jin
126-131
Labeled Network Stack: A Co-designed Stack for Low Tail-Latency and High Concurrency in Datacenter Services
Wenli Zhang, Ke Liu, Hui Song, Lan Yu, Mingyu Chen
132-136
A Deep Learning Approach for Network Anomaly Detection Based on AMF-LSTM
Mingyi Zhu, Kejiang Ye, Yang Wang, Cheng-Zhong Xu
137-141
FSObserver: A Performance Measurement and Monitoring Tool for Distributed Storage Systems
Xiao Zhang, Lanxin Kong, Shunyi Zhu, Zhanhuai Li, Xiaonan Zhao
142-147
vGrouper: Optimizing the Performance of Parallel Jobs in Xen by Increasing Synchronous Execution of Virtual Machines
Peng Jiang, Ligang He, Shenyuan Ren, Junyu Li, Yuhua Cui
148-152
Systolic Array Based Accelerator and Algorithm Mapping for Deep Learning Algorithms
Zhijie Yang, Lei Wang, Dong Ding, Xiangyu Zhang, Yu Deng, Shiming Li, Qiang Dou
153-158
A Fine-Grained Performance Bottleneck Analysis Method for HDFS
Yi Liu, Yunchun Li, Honggang Zhou, Jingyi Zhang, Hailong Yang, Wei Li
159-163
Mimir+: An Optimized Framework of MapReduce on Heterogeneous High-Performance Computing System
Nan Hu, Zhiguang Chen, Yunfei Du, Yutong Lu
164-168
DLIR: An Intermediate Representation for Deep Learning Processors
Huiying Lan, Zidong Du
169-173
GPU Memory Management Solution Supporting Incomplete Pages
Li Shen, Shiqing Zhang, Yaohua Yang, Zhiying Wang
174-178
Leveraging Subgraph Extraction for Performance Portable Programming Frameworks on DL Accelerators
Xiao Zhang, Huiying Lan, Tian Zhi
179-184
An Intelligent Parking Scheduling Algorithm Based on Traffic and Driver Behavior Predictions
Jiazao Lin, Shi-Yong Chen, Chih-Yung Chang, Guilin Chen
185-189

 


Designed by Inria-IES Team : http://hal.inria.fr/    Hosted by HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/