K. Liderman, Bezpiecze?stwo informacyjne (in Polish, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

A. Rot and M. Sobi?ska, IT Security Threats in Cloud Computing Sourcing Model, Proceedings of the Federal Conference on Computer Science and Information Systems (2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS),), pp.1299-1303, 2013.

M. Sobi?ska, IT management business model -sourcing IT services Advanced Business Models ? in publishing, 2014.

E. Sparrow, Successful IT Outourcing, 2003.

W. Szpringer, Wp?yw wirtualizacji przedsi?biorstw na modele e-biznesu. Uj?cie instytucjonalne (in Polish, Oficyna Wydawnicza Szko?y G?ównej Handlowej w Warszawie, 2008.

L. P. Willcocks and M. C. Lacity, The new IT outsourcing landscape. From innovation to cloud services, 2012.

J. Viega, Mity bezpiecze?stwa IT Czy na pewno nie masz si? czego ba??(in Polish, p.Helion, 2010.

K. Perechuda and M. Sobi?ska, Information security in IT global sourcing models, Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems, pp.1441-1447, 2014.

L. P. Willcocks and M. Sobi?ska, IT Sourcing Management in Poland ? Trends and Performance, the paper on The 9th Global Sourcing Workshop, 2015.

M. Sobi?ska, Modeling of knowledge management processes in IT outsourcing projects, Informatyka Ekonomiczna, Business Informatics, vol.20, 2011.

D. Ciesielska, Offshoring us?ug Wp?yw na rozwój przedsi?biorstwa (in Polish, Wolters Kluwer Polska, 2009.

L. P. Willcocks and M. C. Lacity, The Practice of Outsourcing. From Information systems to BPO and Offshoring, 2009.

K. Perechuda and M. Sobi?ska, Zarz?dzanie informacj? i wiedz? w outsourcingu IT (in Polish)