J. Baldwin and . Mark, Logical Machine In: Dictionary of, Philosophy and Psychology, vol.II, pp.28-30, 1902.

M. Gardner, Logic Machines and Diagrams, 1958.

V. A. Veligzhanin and G. N. Povarov, K istorii sozdaniya logicheskikh mashin v Rossii (? ??????? ???????? ?????????? ????? ? ??????), Voprosy filosofii, vol.3, pp.156-158, 1971.

G. N. Povarov and A. E. Petrov, Russkie logicheskie mashiny (??????? ?????????? ??????) In: Kibernetika i logika, Nauka, pp.137-152, 1978.

G. N. Povarov, The First Russian Logic Machines In: Computing in Russia. The History of Computer Devices and Information Technology revealed, pp.51-62, 2001.

A. N. Schukarev, Problemy teorii poznaniya: v ikh prilozhenii k voprosam estestvoznaniya i v razrabotke ego metodami (???????? ?????? ????????: ? ?? ?????????? ? ???????? ?????????????? ? ? ?????????? ??? ????????), Mathesis, 1913.

A. N. Schukarev, Mekhanizatsiya myshleniya: Logicheskaya mashina Dzhivonsa. (??????????? ????????: ?????????? ?????? ????????) Vestnik znaniya, pp.825-830, 1925.

A. N. Sokov, Myslitel?naya mashina (???????????? ??????) Vokrug sveta, p.287, 1914.

I. E. Orlov, O ratsionalizatsii umstvennogo truda (? ?????????????? ??????????? ?????) Pod znamenem marksizma, pp.72-93, 1926.

A. Filippov, Dva sovetskikh professora: Dva portreta. I. A. N. Schukarev (??? ????????? ??????????: ??? ????????. I. ?. ?. ???????) Vozrozhdenie, pp.101-104, 1950.

Y. I. Fet, Kibernetika v Politekhnicheskom muzee (??????????? ? ??????????????? ?????) In: Rasskazy o kibernetike, pp.154-159, 2007.

B. V. Biryukov, V. I. Shestakov, and L. A. Kaluzhnin, Logicheskie mashiny (?????????? ??????) In: Filosofskaya entciklopediya, pp.232-234, 1964.

V. V. Shilov, K istorii russkikh logicheskikh mashin (? ??????? ??????? ?????????? ?????) Informatsionnye tekhnologii (Prilozhenie, pp.20-21, 2012.

V. V. Shilov, Istoriya logicheskikh mashin (??????? ?????????? ?????), LIBROKOM, 2014.