A. , ?. , ?. ??-?-s-?-?-tr?-s?stè, ?. ??-?-?-???t, ?. et al., A?A} ???s ??q??? ??tt? ?????té ???st ??s ?rés??t?? ?? ?st

?. , ?. ??-?-?-?-s-?-?-s-q??, C. {f, A. ?t-q??, A. B?-?@bullet-?-rs et al., A?B)?(C?D) ??r ??s ???r????s f1 : C?A ?t f2 : B?D ???s? ?? s??t? ??sq??à q???? ??? ??t ???s q?? ??s ???r????s ?? t?

?. , ?. ?st-?-?-?ér?-?-t-s?-?t-s??@bullet?-?-?-?-t-s?, C. ?st-s?-?-s-???@bullet?s?, ?. , ?. ??-?-?-?-@bullet??t?r?-?-?-?-@bullet?q??-tr????@bullet?-?-?-?-t et al., ?tr?r q?????? ?st s??s??t?? ??rt???s rés??t?ts ?????r???t ?? ???ér???? ??t étés ?é???trés ???s ??? ?t ???? ??s s? ?é?ér???s??t ???t?êtr? à ?? s?t??t??? ?rés??t?? ?? ???ér???? ?? t???s s?????s ?? ?rés???? ?? ???r????s ?? ?st é???????t r???rq????? q?? ??s s?stè??s à ?é??t??r é??q?és ???s ???t ??t étés ?r????s ???s ?? ??t ??????t???r ??rt????s ?r????s ???éq???????t?s? ??rt???s rés??t?ts ???s ?? ??????? ???rr????t ???? ???t?êtr? s??????q??r ???s ??tt? s?t??t???? ?? ???t ??ss? êtr? ??tér?ss??t ??ét????r ?? s?t??t??? ??rsq???? ???st? ??s éq??t???s ??tr? ???r????s? ??r ??????? f ? g = id ???? f, g ? C

?. ??-?-?-s-?ét??@bullet@bulleté-?-?-s?stè, ?. ??, ?. , ?. ???-??-?-s, @. et al., ???s ??s ???r?s ???s ?é?ér??? ???s? q?? ??s s?stè??s ???s ???ss??ts (eq A) x y? ?? q?? ?st ????ss????? P??r ??????r t???r ?? t?r??? ?? ????r??t ?? s?stè?? q?? rés???? ??s ??éq??t???s A ? T, B ? T ???s ?? s?stè?? ?? s??s?t????? ?é??? ??r ??s ???r????s ??? s???t?